57. Decathlon IMF

W dniach 18-19.08.2017 br. na terenie Gminy Widuchowa odbędą się integracyjne dni sportu dla osób niepełnosprawnych. Niestrudzonym organizatorem imprezy od lat jest Jerzy Chrabecki, od niedawna szczycący się tytułem honorowego obywatela naszej gminy. Po raz pierwszy zawody odbędą na boisku orlik przy ZS w Widuchowej. Będą to zawody składające się z 10 konkurencji lekkoatletycznych dostosowanych do osób z różnym stopniem niepełnosprawności, bez podziału na płeć, przeprowadzone na jasnych i prostych zasadach. W rywalizacji weźmie udział ok. 10 zespołów z Austrii, Czech, Rumunii, Ukrainy i Polski. Liczba uczestników to ok. 150 zawodników niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych z naszej gminy i powiatu.

program57(źródło: e-widuchowa)

19. RELAY RUN IMF AROUND IMF OF EUROPE IS FINISHED

As planned, on July 11th. Relay Run of the disabled people came to Nova Gorica, Slovenia.
The start took place on 3 July in Opatja, Croatia. The whole route of 600 kilometers was divided into 9 stages and ran through the towns of Labin, Pula, Rovinj and Poreć in Croatia, Izola in Slovenia, Muggia, Venice and Grado in Italy. The final stage ended in Nova Gorica, Slovenia.
Out of the planned 300 kilometers, for safety reasons we run only 270 kilometers. Mostly it was running around the peninsula of Istria, filled with tourists.
We have been running through Italy in 2002, 2003, 2011 and 2012, and every time, and now, nice Italian police officers are watching over our security.
After the daily portion of the run, participants rested on the Adriatic camps, and also visited the cities of Pula, Rovinj, and especially Venice.
The ceremonial end of the relay took place in Nova Gorica, where the mayor congratulated participants on their success and perseverance.
In the relay run took part 8 teams from the Czech Republic, Poland, Romania and Ukraine took, totaling 72 people.
The relay was completely prepared and led for the 19th time by Jerzy Chrabecki, under the aegis of the organization “Integrative Meetings of Friends” from Austria.

19. Staffellauf der IMF durch Europa ist zu Ende gelaufen

Am 11.Juli, wie geplant, der 19. Staffellauf der behinderten Menschen hat in Nova Gorica in Slowenien sein Ziel erreicht.
Start erfolgte am 3. Juli in Opatjia in Kroatien. Die gesamte Streckenlänge von 600 km wurde in 9 Etappen geteilt und führte durch die Städte; Labin, Pula, Porec und Rovinij in Kroatien, Izola, Slowenien, Muggia, Venedig und Grado in Italien. Die letzte Phase wurde in Nova Gorica, Slowenien abgeschlossen.
Als Lauf haben wir 300 Kilometer geplant, aber aus Sicherheitsgründen wurde nur 270 km gelaufen. Die größte Teil der  Strecke führte meistens durch Halbinsel Istrien, war aber dicht mit Touristen gefüllt.
Über Italien haben wir schon in den Jahren 2002, 2003, 2011 und 2012 gelaufen und jedes Mal, sowie jetzt die sympathische Offiziere der italienische Polizei wachten  über unsere Sicherheit.
Nach dem  Portionen des tägliches Laufen ruhten täglich die Teilnehmer auf den Campings an der Adria, und besuchen auch die Städte Pula, Rovinij, Poreć und vor allem Venedig.
Abschlusszeremonie des Staffellaufes fand in Nova Gorica, wo der Bürgermeister den Teilnehmern Erfolg und Ausdauer gratuliert.
In der Staffellauf haben 8 Teams aus Tschechien, Polen, Rumänien und der Ukraine teilgenommen, insgesamt 72 Personen.
Staffellauf wurde vollständig vorbereitet und geführt durch Jerzy Chrabecki unter der Schirmherrschaft der Organisation „Integrative Meetings of Friends“ aus Österreich.

19. STAFETA IMF, PO EUROPIE ZAKOŃCZONA

Zgodnie z planem, dnia 11 lipca 19. Sztafeta osób niepełnosprawnych dobiegła do Novej Goricy w Słowenii.
Start odbył się dnia 3 lipca w Opatji w Chorwacji. Cała trasa o długości 600 kilometrów była podzielona na 9 etapów i prowadziła przez miasta Labin, Pula, Rovinij i Poreć w Chorwacji, Izola na Słowenii, Muggia, Wenecja i Grado we Włoszech. Ostatni etap zakończył się w Nowej Goricy na Słowenii.
Z planowanych do przebiegnięcia 300 kilometrów, ze względów bezpieczeństwa przebiegnięto tylko 270 kilometrów. W większości był to bieg wokół półwyspu Istria, szczelnie wypełnionego turystami.
Przez Włochy biegliśmy już w latach 2002, 2003, 2011 i 2012 i za każdym razem a także i teraz sympatyczni włoscy policjanci czuwali nad naszym bezpieczeństwem.
Po codziennej porcji biegu uczestnicy odpoczywali na kampinagach nad Adriatykiem, a także zwiedzali miasta Pulę, Rovinij a szczególnie Wenecję.
Uroczyste zakończenie sztafety miało miejsce w Nowej Goricy, gdzie burmistrz miasta pogratulował uczestnikom sukcesu i wytrwałości.
W sztafecie wzięło udział 8 zespołów z Czech, Polski, Rumunii i Ukrainy, w sumie 72 osoby.
Sztafetę w całości przygotował i poprowadził po raz 19. Jerzy Chrabecki, pod egidą organizacji “Integrative Meetings of Friends” z Austrii.